ADMINS.CZ Virtis s.r.o. Subway
 

Stanovy ČMS

v terénu

práce v terénu

setkání s členy SMS

tradiční setkání s členy Slovenské MS

celostátní i regionální výstavy hub

celostátní i regionální výstavy hub

setkání s houbařskou veřejností

setkání s houbařskou veřejností

mykologické přednášky pro veřejnost

mykologické přednášky pro veřejnost

vydávání časopisu

vydávání časopisu

série nových odznaků ČMS

série nových odznaků ČMS

Stanovy schválené členské schůzi ČMS 26. 5. 2015.

STANOVY ČESKÉ MYKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Čl. I 
Název, sídlo a územní působnost spolku

1.1 Spolek se nazývá Česká mykologická společnost (dále jen spolek). Sídlem spolku je Praha, Karmelitská 14, 118 00 Praha 1, Malá Strana. Činnost spolku se uskutečňuje na území České republiky, v odůvodněných případech i na území jiných států. Česká mykologická společnost byla založena v roce 1921 jako Československá mykologická společnost, tohoto tradičního názvu tak užívá dlouhodobě a je pro ni zcela příznačný a jedinečný.

Čl. II 
Účel spolku a jeho hospodaření

2.1 Účelem spolku je poznávací a výchovná činnost v oblasti mykologie, podpora a rozvoj zájmu o houby ve všech aspektech, včetně jejich ochrany, všestranného využívání a vnímání jako nedílné součásti přírody.

2.2 Hospodaření spolku probíhá na zásadách vyrovnaného rozpočtu a principů neziskovosti a transparentnosti. Zdroje hospodaření tvoří členské příspěvky, sponzorské dary, granty, výnosy z prodeje spolkového časopisu a propagačních předmětů, dále příjmy z pořádání odborných výstav, přednášek či seminářů a z konzultační a poradenské činnosti. Správní rok začíná 1. ledna.

Čl. III 
Hlavní činnost spolku

3.1 Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 1. výzkumu a vzdělávání v oblasti mykologie,
 2. propagace aktivit spolku a osvěty,
 3. vytváření podmínek pro začínající i pokročilé členy,
 4. vydávání a šíření periodických i neperiodických publikací,
 5. poradenské a konzultační činnosti,
 6. pořádání přednášek, kurzů, seminářů a konferencí, výstav hub, terénních poznávacích exkurzí,
 7. budování a využívání spolkové knihovny,
 8. realizace výzkumných a jiných projektů,
 9. účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy spolku,
 10. spolupráce s organizacemi zabývajícími se studiem a využitím hub a s orgány ochrany přírody.

Čl. IV 
Členství ve spolku

4.1 Členy spolku mohou být pouze fyzické osoby. Seznam členů je veden a průběžně aktualizován o zápisy a výmazy členů. Seznam není veřejně zpřístupněn. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

4.2 Členství ve spolku vzniká na základě:

 1. podání písemné přihlášky předsedovi nebo jím pověřenému členovi spolku,
 2. úhrady členského příspěvku,
 3. následného schválení členství výborem, jenž v této věci jedná bezodkladně.

Členství vzniká pouze splněním všech podmínek uvedených v tomto článku stanov. Za den vzniku členství je pak považován den podání přihlášky.

4.3 Člen spolku má právo:

 1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
 2. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
 3. podílet se na praktické činnosti spolku, včetně účasti na spolkovém životě,
 4. volit a být volen (ode dne dosažení plnoletosti),
 5. přispívat do spolkem vydávaných publikací,
 6. přivádět hosty, pokud přítomnost nečlenů není vyloučena,
 7. odvolávat se proti rozhodnutí výboru v členských záležitostech k členské schůzi.

4.4 Člen spolku má povinnost:

 1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
 2. hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
 3. uhradit členský příspěvek do 31. 3. běžného roku,
 4. bez zbytečných odkladů sdělit spolku změnu svých kontaktních údajů.

4.5 Členství pozastavuje v odůvodněných případech výbor. O obnovení či o ukončení členství vyloučením rozhoduje členská schůze. Pozastavení členství spočívá ve ztrátě členských práv ve smyslu čl. 4.3 písm. a) – f) těchto stanov.

4.6 Členství ve spolku zaniká:

 1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
 2. úmrtím člena,
 3. zánikem spolku,
 4. vyloučením člena členskou schůzí na základě návrhu výboru v případě porušení jeho členských povinností, případně je-li v prodlení s úhradou členského příspěvku po splatnosti za období delší než jeden rok,
 5. z jiného důvodu stanoveného zákonem.

4.7 Vypořádání po zániku členství proběhne bezodkladně, nejdéle však do jednoho roku od potvrzeného zániku členství. Členský příspěvek se nevrací.

Čl. V 
Orgány spolku

5.1 Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 1. členská schůze,
 2. předseda,
 3. výbor,
 4. kontrolní komise.

Čl. VI 
Členská schůze

6.1 Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

 1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov (dvoutřetinovou většinou),
 2. volí výbor, náhradníky výboru a kontrolní komisi na základě kandidátky, sestavené a předložené stávajícím výborem z došlých návrhů,
 3. schvaluje kooptované členy výboru,
 4. schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření spolku a zprávu kontrolní komise za předcházející rok,
 5. rozhoduje o vyloučení členů,
 6. rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
 7. rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích,
 8. rozhoduje o zániku spolku (dvoutřetinovou většinou všech členů spolku).

6.2 Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

6.3 Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Informace o konání členské schůze se vyvěšuje v sídle spolku a zveřejňuje na internetových stránkách spolku. Návrhy pro jednání členské schůze přijímá výbor nejpozději dva měsíce před jejím konáním.

6.4 Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání většina členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas. Nesejde-li se tento počet členů, koná se o půl hodiny později v týž den na tomtéž místě nová členská schůze, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných. Členská schůze rozhoduje, pokud stanovy neurčí jinak, prostou většinou přítomných členů. Účast na jednání členské schůze je nezastupitelná.

6.5 O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Čl. VII 
Předseda

7.1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech. Stojí v čele spolku, řídí schůze výboru, dohlíží nad zachováváním stanov a rozhoduje při rovnosti hlasů.

7.2 Předseda je volen výborem z jeho členů, funkce se ujímá ihned po svém zvolení. Předseda je povinen:

 1. svolávat zasedání členské schůze a výboru v souladu se stanovami,
 2. vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
 3. archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.

Čl. VIII 
Výbor

8.1 Spolkové záležitosti mezi členskými schůzemi spravuje výbor. Výbor se skládá z předsednictva výboru reprezentovaného předsedou, místopředsedou, jednatelem a hospodářem, a ze 7 až 11 ostatních členů výboru bez pověření zvláštní funkcí. Při výboru mohou pracovat až 3 náhradníci s hlasem poradním. Předsednictvo výboru spravuje průběžně základní spolkovou agendu, připravuje koncepční materiály, výroční zprávy, přijímá usnesení a předkládá návrhy na jednání schůze výboru. Nově zvolený výbor na své ustavující schůzi volí ze svého středu předsedu, funkcionáře výboru a další činovníky pro zajištění spolkových záležitostí, a určuje pořadí náhradníků.

8.2 Jednání výboru vychází ze stanov a řídí se usnesením členské schůze, případně jednacím řádem. Výbor projednává a schvaluje na svých schůzích došlé i předložené materiály a návrhy, schvaluje členství, zajišťuje přípravu členské schůze a připravuje a podává návrhy na ocenění. Výbor projednává a rozhoduje o pozastavení členství a podává návrhy na ukončení členství vyloučením, rovněž rozhoduje ve věcech sídla a provozování kanceláře spolku. Z jednání se pořizuje zápis. S výborem při jeho činnosti spolupracují poradci z řad členů a externistů.

8.3 Jednání výboru je usnášeníschopné nadpoloviční většinou. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. V případě hlasování formou per rollam (např. prostřednictvím e-mailu nebo jiného elektronického hlasovacího nástroje) je výbor usnášeníschopný pouze v případě, že s takovým způsobem hlasování nevyslovil nesouhlas alespoň jeden ze členů a hlasování se účastní nadpoloviční většina všech členů výboru. V případě zániku funkce kteréhokoli člena předsednictva výboru, vyjma předsedy, v průběhu volebního období, je uvolněná funkce doplněna výborem volbou člena z jeho středu. Na návrh předsednictva výbor rozhoduje o kooptaci člena výboru v období mezi členskými schůzemi. Při opakované neomluvené neúčasti člena výboru na jednání v průběhu kalendářního roku je předsednictvo oprávněno navrhnout nahrazení tohoto člena výboru jinou osobou. V případě zániku členství nebo funkce předsedy společnosti v průběhu volebního období zvolí nejbližší členská schůze nový výbor.

8.4 Výbor jedná podle své potřeby, zpravidla jednou za 2 měsíce, s oznámením v třídenním předstihu. Každý člen výboru je povinen se zúčastnit nebo se omluvit. V nezbytných případech zastupuje jednání výboru schůze předsednictva, jehož usnesení výbor následně schvaluje. Přítomní náhradnici se stávají v nepřítomnosti některého člena nebo členů na jednání řádnými členy výboru v pořadí určeném na ustavující schůzi výboru.

8.5 Místopředseda se podílí na jednání spolku a na jeho základní agendě, dále zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti z pověření předsedy nebo výboru a to v celém rozsahu působnosti. Jednatel se podílí spolu s předsedou na přípravě spolkových dokumentů, jedná v rámci spolku i v záležitostech členské agendy, podílí se na vyřizování korespondence. Hospodář spravuje spolkové jmění, sestavuje rozpočet spolku, připravuje hospodářskou část zprávy pro jednání členské schůze, kterou předkládá ke kontrole a schválení kontrolní komisi.

Čl. IX 
Kontrolní komise

9.1 Kontrolní komise je tříčlenná. Volena je členskou schůzí souběžně s novým výborem na tříleté období prostou většinou hlasů. Kandidáty kontrolní komise navrhuje výbor. Člen kontrolní komise nesmí být současně členem výboru.

9.2 Kontrolní komise dohlíží na řádné vedení spolkových záležitostí a vykonávání spolkových činností v souladu se stanovami a právními předpisy, zejména vykonává nejméně jednou ročně kontrolu hospodaření spolku a společnou kontrolní zprávu předkládá členské schůzi.

Čl. X 
Zájmová uskupení a spolupráce s jinými spolky

10.1 K posílení společných zájmů jednotlivců se členové mohou sdružovat na místním principu v podobě klubů, kroužků apod. Členové se mohou rovněž sdružovat k plnění konkrétních věcných zadání s odborným zaměřením. Taková zájmová uskupení nejsou pobočnými spolky ve smyslu § 228 zákona č. 89/2012 Sb.

10.2 Spolek udržuje vztahy s jinými podobně zaměřenými spolky či organizacemi na principu odbornosti, vzájemné účasti na spolkovém dění, sdílením zkušeností a výměnou publikací.

Čl. XI 
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

11.1 V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Po likvidaci zrušeného spolku je dohledem nad správou a dalším (konečným) využitím zůstatkové podstaty spolkového jmění ve prospěch mykologie pověřeno aktuální předsednictvo spolku.

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí ČMS 26.5.2015.

 
 
Vstup pro členy ČMS
Nemám!
 

Jarní myko exkurze

Ve středu 12.6. večer do lesoparku Ládví

Přednášky jaro 2024

Jarní cyklus přednášek byl zahájen v úterý 5.3.2024 a bude končit přednáškou Houby Prahy v úterý 11.6.2024

Přednášky se konají každé úterý od 17:45 do 19:45 hodin v budově Střední školy obchodní (Praha 2, Belgická 29, učebna č. 9 ve druhém poschodí).

Fotosoutěž ČMS 2024

I v roce 2024 opět vyhlašujeme fotosoutěž pro naše členy.

Podrobnější informace, pravidla a odkaz na registraci najdete zde.

Zkoušky ze znalosti hub

Na KHS Středočeského kraje:
v úterý 9.4. a 25.6.2024

Na HS Prahy:
ve středu 24.4. a 15.5.2024

Příspěvky a předplatné 2024

Posílejte na bankovní účet:
FIO banka, č.ú. 2401853695 / 2010

Členský příspěvek:

 • Osoby mladší 18 let, studenti a senioři nad 60 let: 100,- Kč
 • Ostatní: 250,- Kč

Mykologický sborník:

 • Členové ČMS: 150,- Kč
 • Ostatní odběratelé: 200,- Kč

YouTube kanál ČMS

Online přednášky ČMS a jejich záznamy můžete za dlouhých zimních večerů sledovat na našem kanálu Youtube. Odkaz je v nadpisu.

Ještě jste nečetli
Časopis českých houbařů -
Mykologický sborník
?

Začtěte se do zajímavostí ze světa hub, které časopis přináší již od roku 1919.

Časopis si můžete snadno objednat zde na myko.cz.

titulní strana Mykologického sborníku 4/2022

Novinky v Nálezišti

Poslední zveřejněné nálezy, seřazené podle data a času zveřejnění.

Jste-li členem ČMS a máte přístupové údaje, přihlaste se vpravo nahoře.

Erysiphe alphitoides
padlí dubové

Schizopora radula
pórnovitka obecná

Gymnopilus penetrans
plaménka nevonná

Gloeophyllum odoratum
trámovka vonná

Cladonia furcata
dutohlávka rozsochatá

Russula odorata
holubinka vonná

Suillellus luridus
hřib koloděj

Amanita gemmata
muchomůrka slámožlutá

Hygrophorus eburneus
šťavnatka slonovinová

Laccaria amethystina
lakovka ametystová

Epichloe typhina
obalka stéblová

Otidea alutacea
ouško kožové

Cortinarius vernus
pavučinec červenokaštanový

Hemimycena cucullata
helmovka sádrová

Amanita fulva
muchomůrka ryšavá

Otidea alutacea
ouško kožové

Chcete inzerovat na myko.cz?

Máte-li zájem o placenou firemní reklamu na našich stránkách, kontaktujte nebo .